Sticker | NiKo | Boston 2018

Sticker | NiKo | Boston 2018
CAPSULE
INTRODUCED
PRICE
$4.10

NiKo | Boston 2018 is a CS:GO sticker.

Sticker | NiKo (Gold) | Boston 2018

No Price Available